Tuesday, September 18, 2012

Zdieľanie kultúrnej produkcie v sieťovej komunikácii - Sharing of cultural production in the network communication

Abstrakt k mojej dizertačnej práci a odkaz na plný text.
Abstract to my dissertation thesis and link to full-text.


CHUDÝ, Andrej. Zdieľanie kultúrnej produkcie v sieťovej komunikácii [dizertačná práca]. Univerzita Komenského v Bratislave. Filozofická fakulta. Katedra knižničnej a informačnej vedy. Školiteľ: doc. PhDr. Pavel Rankov, PhD. Komisia pre obhajoby: Knižničná a informačná veda. Predseda: prof. PhDr. Soňa Makulová, PhD. Stupeň odbornej kvalifikácie: PhD. v odbore knižničná a informačná veda. Bratislava: FiFUK, 2012. 117 s.

Úvod: Vplyvom technologického rozvoja boli na konci 20. storočia znížené bariéry pre kopírovanie a sprístupňovanie kultúrnej produkcie. Fenomén zdieľania súborov prináša nový model, akým sa kultúrna produkcia v spoločnosti šíri, vyžaduje väčšiu participáciu od zúčastnených strán a zároveň rozrušuje tradičné modely.
Cieľ: Výskum si kládol tri hlavné ciele. Identifikovať, ktoré verejne dostupné platformy zdieľania súborov sú na Slovensku najvyužívanejšie. Analyzovať, akým spôsobom prebieha zdieľanie súborov na vybranej reprezentatívnej platforme. Charakterizovať slovenských používateľov internetu, ktorí zdieľajú kultúrnu produkciu prostredníctvom vybranej platformy.
Metodológia: Výskum realizoval ciele v troch častiach kombináciou kvantitatívnych a kvalitatívnych metód. Prvou metódou bola prehľadová štúdia stránok súvisiacich so zdieľaním súborov najnavštevovanejších na Slovensku. Pri danej metóde sme sledovali kvantitatívne parametre ako Alexa rank, počet návštevníkov podľa Doubleclick Ad Planner (Google) a počet registrovaných používateľov. Druhou metódou bola prípadová štúdia vybraného diskusného fóra, pri ktorej sme sledovali a analyzovali kvantitatívne parametre ako suma príspevkov pre jednotlivé typy obsahu a miera aktivity používateľov. Treťou metódou bol online dotazník, realizovaný na vzorke 56 aktívnych prispievateľov. Dotazník obsahoval uzavreté i otvorené otázky, ktoré skúmali používateľský pohľad na problematiku zdieľania súborov.
Výsledky: Prehľadová štúdia odhalila, že najvýznamnejšie zastúpenie pri zdieľaní súborov majú diskusné fóra v kombinácii so službami na nahrávanie a sprístupňovanie súborov. Prípadová štúdia diskusného fóra ukázala, že najviac zastúpený bol filmový typ obsahu (68%) a 1% najaktívnejších používateľov vytvorilo 57% príspevkov. Dotazník objasnil rôzne detaily z používateľského kontextu, napríklad: Najmä prebratý obsah sprístupňovalo 85% respondentov, a 43% respondentov preberalo obsah najmä z p2p zdrojov. Členstvo v komunite, resp. reciprocitu, považovalo za hlavnú motiváciu 41% respondentov. Až 75% respondentov si uvedomovalo, že sprístupňovaním obsahu, ku ktorému nemalo autorské právo, porušovalo autorský zákon, 30% respondentov malo obavu z právneho postihu.
Záver: Práca charakterizuje zdieľanie súborov ako fenomén, ktorý je naviazaný na spôsoby fungovania participatívnych nových médií. Zdieľanie znižuje bariéry v prístupe ku kultúrnej produkcii a pôsobí ako konkurenčná služba ostatným spôsobom jej distribúcie.
Kľúčové slová: autorské právo, elektronická komunikácia, internet, kultúrna produkcia, pirátstvo, zdieľanie súborov.Sharing of cultural production in the network communication
Introduction: Due to the technological progress in the late 20th century, the barriers to accessing and copying of cultural production have been reduced. The phenomenon of file sharing is a new model of cultural production distribution that requires a greater participation of users and also disrupts the traditional models.
Objective: The research had three main objectives. To identify the most used publicly available file-sharing platforms in Slovakia. To analyze the process of file-sharing on the selected platform. To characterize the Slovak Internet users who share cultural production through the selected platform.
Methodology: The research approached these objectives in three parts combining both quantitative and qualitative methods. The first method was the overview study of the most visited sites from Slovakia associated with file-sharing. By the use of this method, we have recorded quantitative parameters such as Alexa rank, number of visitors by Doubleclick Ad Planner (Google) and the number of registered users. The second method was the case study of a selected discussion forum, where we studied and analyzed the quantitative parameters such as the total amount of submissions for each type of content and the level of user activity. The third method was the online questionnaire, conducted on a sample of 56 active contributors. The questionnaire contained closed and open questions, through which we investigated the user perspective on the issue of file sharing.
Results: The overview study revealed that the most important platforms of file sharing in Slovakia were discussion forums combined with services for uploading and accessing files. The case study of discussion forum has shown that the most represented type of content belonged to film category (68%) and 1% of the most active users have created 57% of the total submissions. The questionnaire explained the various details from the user perspective, for example: 85% of respondents re-uploaded content obtained from the other Internet sources. The main sources of the content on the Internet were torrent trackers (43% respondents). 41% of respondents reported their main motivation for uploading files to be the membership in the community and reciprocity. 75% of the respondents have been aware that by uploading content to which they did not have copyright, they committed copyright infringement. 30% of respondents had a fear of legal prosecution.
Conclusions: The thesis characterizes the file-sharing as a phenomenon that is tied with the functions of participatory new media. File-sharing reduces the barriers to access the cultural production and acts as a competitive service to other modes of distribution.

Keywords: cultural production, copyright, electronic communication, file-sharing, Internet, piracy.

No comments:

Post a Comment